tornar a la hometornar a la home Plaça Regomir, 3, pral. 1a.
08002 Barcelona
Tels. 93 319 53 46
        656 39 82 24
     accca@sorolls.org

atenció al públic: tots els dimecres,  de 18 a 21 hores

Assessoria Jurídica

Assessoria Tècnica
Acústica

Gabinet Psicològic

Consulta Mèdica

 


Es troba a... NOVETATS

 

 


Si n'hi ha soroll,
no som lliures

(Lluís Permanyer)


Qui som

Estatuts

Junta Directiva

Novetats

Associar-se

 

 

La contaminació acústica veïnal: Civisme i normativa

 

Sovint oblidem que els sorolls que fem a casa nostra poden arribar a molestar els nostres veïns, i això encara es mes greu quan es produeixen per la nit, provocant que no puguin dormir i descansar adequadament La realitat ens diu que molts dels conflictes veïnals son deguts a aquest problema . Seria bo que tots tinguéssim un comportament mes cívic i respectuós envers els nostres veïns, però això no sempre es així. Per evitar subjectivitat en el comportament veïnal en quant a horaris , actituds i comportaments molestos, existeix una normativa municipal que sovint oblidem o desconeixem . Concretament existeix una Ordenança Municipal del Medi Ambient Urbà títol III, sobre Contaminació Acústica (any 1999) que fa referència al problema esmentat de forma prou explicita i que de diu el següent:

Article 59.Veinatge

1-La bona qualitat de vida dins l’ habitatge exigeix un comportament cívic i respectuós que eviti molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com tancaments de porta bruscs ,crits, musica molt alta, salts, balls i accions similars , especialment durant l’ horari nocturn.

2-El soroll produït per les persones dins el seu habitatge tampoc no ha de destorbar les activitats al exterior o als edificis adjacents.

Per això cal observar les normes següents :

 1. El volum de la veu humana s’ ha de mantenir a nivells que no afectin la bona convivència.
 2. El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, instruments musicals o acústics, o d’ altra mena, a l’ interior de l ‘ habitatge , s’ ha d’ ajustar per tal que no superin els nivells guia de soroll i vibracions per a ambients interiors.
 3. Des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del mati següent no es premés l’ us d’ aparells domèstics excessivament sorollosos , instruments musicals, ni cants, ni activitats necessàriament sorolloses, com reparacions de materials ,canvi de mobles o qualsevol activitat que pugui pertorbar el descans dels veïns.

 

Article 60.Animals domèstics.

1-Els propietaris dels animals domèstics han de tenir una cura especial que aquest no pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre soroll , tant si es troben a l’ interior de l’ habitatge com si estan en terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del mati.

2-Resta prohibit deixar sol dins l’ habitatge durant mes de dotze hores qualsevol animal domèstic susceptible de causar molèsties als veïns, tant si es troba a l’ interior de l’ habitatge com a terrasses o patis interiors.

3-Els propietaris dels animals seran directament responsables del incompliment del que s’ indica als apartats anteriors.

Per solucionar els problemes veïnals esmentats , la primera via mes recomanable es el diàleg.

Cal exposar la molèstia al veí de forma correcta, tot recordant les normes bàsiques de convivència i respecte. Però si el problema persisteix , tenim la opció de requerir la intervenció de la Guardia Urbana, donat que aquests temes acústics son competència municipal, i fins i tot interposar la corresponent denuncia .En situacions on els advertiments no son suficients i segons la gravetat del cas denunciat, l’ Ajuntament pot aplicar sancions econòmiques que poden arribar a ser de 900 €, segons la normativa vigent. En els casos en que es realitza denuncia , es important aconseguir copia de la mateixa, així com de la resolució corresponent.

Tot i així, seria desitjable no arribar a aquests extrems, i que ens acostuméssim tots a uns hàbits de comportament veïnal on tinguéssim present que convivim amb altres persones en un mateix edifici.

 

 

Que podem fer per reduir el soroll veïnal . Propostes i consells:

 • Evitem els cops de porta tant de l’ entrada principal, com de les habitacions i armaris. Procurem instal·lar elements que puguin minorar el seu impacte.
 • Evitem cops d’objectes contra el terra o les parets i d’ altres impactes habituals a la llar(tancar calaixos bruscament, deixar caure la tapa del wàter sense acompanyar ,etc..)
 • Col·loquem feltre protector a cadires i mobles que son susceptibles de ser arrossegats habitualment, tot canviant aquest feltres quan estiguin gastats.
 • Caminem amb sabatilles per anar per casa. Per evitar l’impacte de les sabates i talons.
 • Moderem el so del televisor, radio, cadena de musica, instruments musicals , cants, etc. ..Si per algun motiu necessitem o volem tenir un volum elevat, utilitzem auriculars individuals o be sordina en el cas dels instruments.
 • No cridem, cantem ni fem soroll en els espais comunitaris que son espais de tots, sobre tot a partir de les 22 h. (escala, replans, patis o jardins interiors, terrat, vestíbul, etc.)
 • Anem amb compte a l’ hora de fer us dels electrodomèstics en horari de descans nocturn (22 hores fins 8 h. del mati),sobre tot en el cas de rentadores o assecadores que acostumen a estar situades a galeries o patis de llum comunitaris.
 • Tinguem cura a l’ hora d’ organitzar festes privades a casa a fi que no afectin el descans dels nostres veïns.
 • Eduquem els nostres animals domèstics perquè els seus sons o cants no pertorbin la vida dels veïns.
 • Apugem i abaixem les persianes a poc a poc per fer el mínim soroll possible.
 • No fem bricolatge fora dels horaris recomanables.
 • Instal·lem adequadament els aparells mes sorollosos(per exemple ,aire condicionat) per reduir el seu impacte acústic i mantinguem-los en bon estat per evitar que facin massa soroll).

Per acabar recordem que tots aquests consells cal extremar-los en horari de descans nocturn que, segons la normativa municipal ,es considera de 22 h. de la nit fins les 8 h. del mati (els dissabtes i diumenges caldria allargar-ho una mica mes).També es important remarcar que, en cas de decidir insonoritzar algun element de l’ habitatge sempre obtindrem resultats mes efectius si ho fa qui provoca el soroll, es a dir des de la font emissora de soroll, que no pas qui rep la molèstia acústica.

En definitiva, pensem que a casa nostra també estem a casa dels altres.

Efectes sobre la salut

El fet de suportar de manera constant i habitual molèsties per sorolls veïnals , pot provocar conseqüències força negatives a la nostra salut física i psíquica. A part de vulnerar la nostra intimitat i minvar la qualitat de vida, aquest sorolls veïnals es produeixen en un entorn on considerem que tenim el dret a la tranquil·litat i al descans. Estem a casa nostra i es el nostre espai propi on ens creiem protegits. Per això els efectes psicològics son mes intensos.

Els principals efectes demostrats sobre la salut son :

 • Problemes de conciliació del son, amb els conseqüents estats de fatiga, insomni i sensació de malestar general.
 • Alteracions del sistema nerviós: estrès, ansietat, irritabilitat, tensió, etc
 • Problemes de concentració, alteració dels processos d’ aprenentatge i dificultats de relació i comunicació social i familiar, implicant una disminució del rendiment laboral i escolar.
 • Increment del risc d’ accident de trànsit per manca del descans necessari durant la nit i per l’estat d’ ansietat derivat del problema.
 • Increment del risc d’ accident laboral, sobre tot quan els treballs requereixen un cert nivell de concentració, pels mateixos motius que el punt anterior.
 • Quan el problema persisteix de forma reiterada pot provocar trastorns de tipus digestiu, cardiovascular , mals de cap i altres efectes físics que poden esdevenir crònics.

Per tant, cal prendre consciència de que la vida comunitària està feta de respecte envers els altres i que, només tenint presents els consells esmentats i el coneixement de la normativa com element objectiu de comportament veïnal, podrem gaudir de una correcta qualitat de vida a casa nostra .